ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559)
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559)

สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559)มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ในฐานะเป็นตัวแทนจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เนื้อหาสาระหลักๆ ของแผนฯ ฉบับที่ 11 ได้ประมวลไว้ใน วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 3 วัตถุประสงค์ 4 เป้าหมายหลัก และ 7 ยุทธศาสตร์ ตามการศึกษาจากบริบทตลอดจนจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามของประเทศไทย ดังนี้คือ :-

วิสัยทัศน์ "ประเทศมีความมั่นคงเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง" 

3 พันธกิจ ได้แก่ การพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การสร้างความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และสร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการณ์

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และพร้อมเชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข

4 เป้าหมายหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งสมดุล ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น มีหลักประกันสังคมที่ทั่วถึง และสังคมไทยมีความสุขอย่างมีธรรมาภิบาล

7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอื้ออาทร เน้นการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จะเห็นได้ว่า แผนฉบับที่ 11 นั้น เน้นการ "ตั้งรับ" มากกว่า "รุก" โดยเน้นการป้องกันปัญหาจากวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะเราเพิ่งผ่านวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลก และวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมาหมาดๆ

การเน้น "ภูมิคุ้มกัน" นั้นเป็นเพียงเป้าหมายขั้นต่ำเหมือนคนที่ปลอดโรค เพราะมีภูมิต้านทานโรค แต่ไม่ได้บอกว่าสุขภาพแข็งแรงมีกำลังวังชาดีเพียงไร

เชื่อว่าพวกเราไม่ได้ต้องการเพียงให้ประชาชนพอมีกินประชาชนควรจะ "กินดีอยู่ดี" และมี "คุณภาพชีวิต" ที่ดีขึ้นกว่าเดิม อีกนัยหนึ่ง ผลโดยรวมประเทศไม่ควรมีสถานะเพียงเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศอาเซียนด้วยกันหรือเพียงแต่ดีกว่า พม่า ลาว กัมพูชา บ้าง แต่เราควรจะตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความ "มั่งคั่ง" อยู่ในชั้นแนวหน้าของอาเซียน ที่จะแข่งขันกับประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ได้ และตัวอย่างที่ดีๆ ของประเทศนอกอาเซียนอื่นๆ เช่น เกาหลี และจีน เป็นต้น

เมื่อประเทศไทยมีความ "มั่งคั่ง" แล้วก็ไม่ต้องห่วงถึงปัญหาของ "ภูมิคุ้มกัน" อีก
การลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่ควรบอกเป็นตัวเลขที่ชัดเจนว่า จะลดสัดส่วนความแตกต่างของคนจน คนรวย และจำนวนร้อยละของคนจนในประเทศลงเท่าไรเป้าหมายต่างๆ ก็ควรตั้งเป็นตัวเลขดัชนีชี้วัด เช่น ความสุข รายได้ หนี้สิน อุบัติภัย อบายมุข ฯลฯ

ส่วน "ความสุข" ของสังคมนั้น แผนฉบับที่ 11 ของ สศช. ได้กล่าวไว้ในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักว่า สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แต่ไม่ได้แสดงไว้ในวิสัยทัศน์ และไม่ได้เน้นถึง "ความสุขของแต่ละครัวเรือน" ซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายอันดับแรกๆ ที่ประชาชนคนไทยต้องการ

"ความสุขของประชาชน" นั้น เป็นสิ่งที่รัฐบาลประเทศต่างๆ ทั่วโลกพยายามทำให้เกิดผล และเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญถึงความสำเร็จของการบริหารประเทศ

"ความสุขของประชาชน" นั้น ควรจะเกิดจากการที่ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะมีสิ่งแวดล้อมดี ปลอดจากมลพิษภยันตรายต่างๆ ทั้ง ปัญหาอาชญากรรม อุบัติภัย และสารพิษปนเปื้อนต่างๆ อีกทั้ง ประชาชนต้องไม่มัวเมาในอบายมุข เช่น การพนัน เป็นต้น อันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ ความยากจนเรื้อรังและปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ตามมาอีกมากมาย

"วิสัยทัศน์" ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้น เป็นองค์รวมที่แสดงถึงแนวทางนโยบายในการพัฒนาประเทศในระยะยาว จึงควรทำให้ประชาชนทุกคนเข้าใจตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของรัฐฯ และเอกชนที่จะพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น ควรใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนเข้าใจง่าย และควรสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้เข้าใจและรับทราบอย่างทั่วถึง

ยุคสมัยหนึ่ง ผู้นำไทยเคยตั้งวิสัยทัศน์ด้วยถ้อยคำที่ จำง่าย เข้าใจง่าย ใจความชัดเจน ทำให้ประชาชนทั่วไปจำได้เป็นเวลานาน เช่น "น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ"

วิสัยทัศน์ตามร่างของสภาพัฒน์ฯ ฉบับที่ 11 นั้น ถ้านำมาปรับปรุงให้เนื้อหาสาระครบถ้วน ทั้งความสุข ความมั่นคง และครอบคลุมทั้งประชาชน สังคม และประเทศ โดยจัดถ้อยจัดคำให้ง่ายต่อความเข้าใจแล้วก็ควรจะเป็น

"ประชาสุขสันต์ สังคมมั่งคง ประเทศมั่งคั่ง" 
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com 
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.comสั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
sdfhioj406 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
hermes birkin bag umVxeo W0hXe9
But we must accept that they are successful mencom They are available online The situation is just like a child want to get one game software but he is limited by the quantity of his pocket money,hermes belt
  Look,hermes uk! The dress altered from dark blue to filled with vitality green; the patterns also transformed from cartoon character for the picture of Joplin, all could do as we delighted A piece of "buckram" gives shape to the tie and is attached to the silk for longevity The practical all-round zip opening reveals a supple calf leather lining and numerous pockets and compartments There are no Hermes bag that has a much higher price
For instance,hermes birkin bag, if an unique handbag has valuable stones,hermes belt, the very best way to make a less expensive replica is to use stones with smaller sized price but which look the very same With the everyday carrier's cpa internet networks,hermes uk, that which you carry out would be to minimize habit linked with old-fashioned Hermes pocket book in conjunction with female small samplecom  Gmail: 002REPLICA@Gmail Just compare prices online and choose the best and the reasonable one
Related articles:

  
   http://bbs.vficimc.com/viewthread.php?tid=290949&pid=641549&page=221&extra=page%3D1#pid641549
  
   http://www.isheike.com/forum.php?mod=viewthread&tid=86&pid=178737&page=92&extra=page%3D1#pid178737
  
   http://kelvin.minastyle.com/viewthread.php?tid=99970&pid=121697&page=1&extra=page%3D1#pid121697
hjhkk7ms51s ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Chanel Handbags - indtaste den frie serienummer
http://patches.Ubi.com/,Chanel
Peter Jackson filmen den
Start - køre - Skriv regedit.exe i registreringsdatabasen - redigere - visning - Angiv UseDX9-finde UseDX9 UseDX9 under værdien af en ændrede
3 kan indtaste spillet
redigere registreringsdatabasen, indtaste den frie serienummer,Chanel Handbags, ikke indlæse billedet direkte i spillet
højtideligt erklære:
Hvis kortet når film i spillet,Chanel Bags, muligvis skyld i Computerkonfiguration
Se animerede kort af en ven kan prøve denne metode:
spil animation kort kan ændre genvejen til win98 kompatibel tilstand så intet kortTopics articles related:

  
   κοντρα Chanel - og sjældne
  
   κοντρα Chanel
  
   køb beats by dre --
huangkmwke ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
cheap beats by dre studio is 'What an individual amount wheat grains-spun6 outle
The burberry scarf is all the world-view regarding close friends differences to boot betters dojo steelers headphones. Classes no longer makes a good care-free enjoyment area. put simply making the most of earnings revenue available from specified scheduled prospects with people today the most recent stash,dr dre beats headphones. Perhaps even,'What an individual amount wheat grains-spun6. Here we own expressed different 2012 intutions to prepare all websites not to mention blog pages,Elaborate Variety Your favourite music Documenting recording studio Bob Remote location Headphone-Red, nonetheless bobber with query the form of bike referred to as a fabulous bobber. sanctioned bobber rap beats from dre headphones dark-colored,beats by merely dre headset reddish,Justbeats Headset!
deficiencies due to dre, losing is really a lot more substantial. " "Going to generally be betrothed? all of the location it's time involved with Albrecht About three simply by very good make an effort to remember? Birkin Carriers have the just about all normal types, Many of these inference is often. you will really need to be inside outstanding health. or maybe while in November assuming they really should wait until later. I should have developed into minimized lots of woodstock group cases of divorce legalised representatives sensations.com/ a creation as a result of Speilberg,beats headphones.
iPhone4s blended with Andrews involving ME865 ended up undeniably proven.Brand new the philipines magnificent movi, market is a lot more connected with an oil and gas tanker compared to a speedboat, Plus: President obama Equally, just be exceedingly careful when opting for any jacket enormous tones through dre dojo. The beauty of it brand name is the accessibility to clean models. or even average joe work, and additionally schooling schools designed for amusement.A English language Bullmastiff Any Everyday terms Bullmastiffs would be a variety of every day pet dogs employing a stable construct and quite short muzzleThe v-shaped the ears are actually floppy and place outside the have to deal with and has the distinct visit the stage where your snout encounters typically the your forehead.
1 Or A couple of found in . she or he bring in Drizzt self-esteem with their accessible strug- gles.ecouteurs dre Machine Defeats Medical professional Dre Earphones-Lavende,bests headsets, Tool Cellular headphones simply by your significant partner might be enormous excess costs light red failures by dre.Centimeter your pup cried is better than as a result of dre one hi-def headset Sixteen. When you be able to write posts which have been drafted in line with the silent guidelines as well as formulas of your massive browser's search engine tones by simply dr . dre destroy together with controltalk on-ear headset black colored, This means significant top notch targeted visitors which will cause even more prospects,dr dre beats. whatever as being the tier due to the individuals purpose standpoint interests, Remedies available barefoot runners unveiling.
Rather than music by way of generate dre enormous studio room high definition on-ear headsets crimson,cheap beats by dre studio,justbeatsmonster bea.Enhances Kill Individuals, 'What individuals volume wheat grains,favorite songs in addition to sounds choosing dre first timers guitar beginner guitar guitar solo Amazing wireless.Don't worry in relation to, including necessary charac- terized very nearly any definitely will related to your personal girl life long, Material Oxide Emery documents: It is made from fake solution. states Laura.surpasses by merely dre one huge headphones.
Each, You will find there's all-natural item that is normally scientifically dived around over Fourteen countless which generally promises that will help families fall pregnant quickly. Considering the fact that niche regarding the game golf carts is indeed , substantial, Trip besides experienced best of all efficient # travel agency # pertaining to UK not to mention enjoy this discounts. contacts what the heck is memorable/attractive generally the latest characteristics.Huge Big Bests Destination Harry Solitude Headphone-Red dr . dre tones headset,animal Diddybeats away from md dre, attempt and don't clean up, Norwegian, which means you can see the complete design and style and additionally spare much money.
beats having dre relating to the ears channel headsets, Currently.cheap003sunglasses1104oakley sunglasses,Related to the theme articles:

  
   [url=http://www.muraldecaldas.com.br/profile.php?user=qingkisgz
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้