เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา 3 | ข้อสอบฟรีดาวน์โหลด | แนวข้อสอบราชการ --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ -> แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา 3 | ข้อสอบฟรีดาวน์โหลด | แนวข้อสอบราชการ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-03-13 11:31

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา 3 | ข้อสอบฟรีดาวน์โหลด | แนวข้อสอบราชการ

เฉลยข้อสอบ นักวิชาการศึกษา 3  

เฉลยข้อสอบนักวิชาการศึกษา 3 อบต.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
ข้อ 1 รัฐธรรมนูญ ฉบับ 2550 มีกี่หมวด กี่มาตรา
ตอบ 15 หมวด 309 มาตรา
ข้อ 2 มาตรา 1 รัฐธรรมนูญ ฉบับ 2550 คือ
ตอบ ประเทศไทยเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียว แบ่งแยกมิได้
ข้อ 3 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ โดย
ตอบ รัฐสภา
ข้อ 4 คณะกรรมการเลือกตั้งมีกี่คน
ตอบ 5 คน (ประธาน 1 กรรมการ 4)
ข้อ 5 ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้รับสมัครเลือกตั้ง สส.
ตอบ เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 6 การประกาศใช้กฎหมายใด ไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อน
ตอบ พรก.ฉุกเฉิน
ข้อ 7 วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภายในกี่วัน
ตอบ 60 วัน
ข้อ 8 รัฐธรรมนูญ 2550 ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
ตอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่น และคณะผู้บริหารท้องถิ่นที่มากจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ข้อ 9 การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ
ตอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
ข้อ 10 การให้องค์การบริหารส่วนตำบล เปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน เพราะ
ตอบ
ข้อ 11 อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตอบ 4 ปี
ข้อ 12 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบัญญัติของ อบต. คือข้อใด
ตอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ข้อ 13 อำนาจหน้าที่ที่ อบต. ต้องทำ คือ
ตอบ พัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข้อ 14 ข้อใดเป็นปัญหาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
ตอบ
ข้อ 15 องค์ประกอบ ของ อบต. คือ
ตอบ สภาอบต. และ ฝ่ายบริหาร

ข้อ 16 การออกกฎเก็บรายได้ต้องคำนึงถึงเรืองใด
ตอบ
ระเบียบงานสารบรรณ 2526
ข้อ 17 เลขในหนังสือราชการ 2 ตัวสุดท้ายหมายถึง
ตอบ
ข้อ 18 คำลงท้ายในหนังสือราชการถึงนายกรัฐมนตรี คือ
ตอบ ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ข้อ 19 หน้งสือส่งหมายถึง
ตอบ หนังสือส่งไปภายนอก
ข้อ 20 การพิมพ์ ชื่อ คำลงท้าย ที่ถูกต้อง
ตอบ ลายเซ็น
(พลเอกก ขขข)
ข้อ 21 การเก็บหนังสือปกติเก็บไว้กี่ปี
ตอบ 10 ปี
ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน ข่าว
ข้อ 22 แบบฟอร์มยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตอบ ภงด. 91
ข้อ 23 วิกฤติเศรษฐกิจโลก เกิดจาก ประเทศใด
ตอบ สหรัฐอเมริกา
ข้อ 24 เบี้ยยังชีพ ที่ช่วยเหลือผู้ชรา
ตอบ 500 บาท
ข้อ 25 นโยบายประหยัดพลังงาน ที่เห็นผลมากที่สุด คือ
ตอบ รณรงค์ให้ประชาชน ภาครัฐ เอกชน มีส่วนร่วม
ข้อ 26 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตอบ มีเหตุผล พอประมาณ
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545
ข้อ 27 การบริหารราชการส่วนกลางข้อใด มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตอบ กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
ข้อ 28 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น
ตอบ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้อ 29 หน่วยงานใด ที่ทำหน้าที่ออกกฎหมาย และพัฒนากฎหมาย
ตอบ

ข้อ 30 ผู้บังคับบัญชาของพนักงานกรมราชทัณฑ์ คือใคร
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ รัฐมนตรีช่วยฯ ปลัดกระทรวง อธิบดี
ข้อ 31 กระทรวงใดมีอำนาจจัดตั้งส่วนราชการเพิ่มได้เอง เป็นการเฉพาะ
ตอบ ศึกษาธิการ (ไม่แน่ใจ)
ข้อ 32 ส่วนราชการใดที่อยูในบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อนายก
ตอบ สำนักงานข้าราชการพลเรือน
ข้อ 33 สำนักงานเขต ของ กทม. หัวหน้าคือใคร
ตอบ ผู้อำนวยการเขต
ข้อ 34 ข้อใดไม่ใช่ การมอบอำนาจ ให้ปฎิบัติหน้าที่แทน
ตอบ แบ่งเบาภาระงาน
ข้อ 35 หน่วยงานใดที่ ทำหน้าที่ตรวจสอบการเพิ่มอัตรากำลัง
ตอบ สำนักงบประมาณ และ สำนักงาน กพ.
พรบ.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 36 คณะกรรมการกระจายอำนาจ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิกี่คน
ตอบ 12 คน
ข้อ 37 ผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในวาระกี่ปี
ตอบ 4 ปี
ข้อ 38 ข้อใดไม่ใช่ การพ้นจากตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิ
ตอบ เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
ข้อ 39 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม หักส่งเป็นรายได้ของรัฐ
ตอบ 40
ข้อ 40 เทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่สัมปทาน ได้รับจัดสรร เท่าไหร่
ตอบ 20
ข้อ 41 การกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง
ตอบ การมอบภารกิจในการบริหารราชการส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น
ข้อ 42 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ ต้องรายงานต่อใคร
ตอบ รัฐมนตรี
ข้อ 43 เมื่อคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการแล้ว เสนอต่อใคร
ตอบ คณะรัฐมนตรี
ข้อ 44 คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามแผนปฏิบัติการ เสนอต่อ
ตอบ คณะรัฐมนตรี
ข้อ 45 ข้อใดหมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พรบ.กระจายอำนาจ
ตอบ ทุกข้อ

พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
ข้อ 46 คณะกรรมการข้าราชการ อบจ. มีกี่คน
ตอบ 12 คน
ข้อ 47 คณะกรรกมการเมืองพัทยา มีกี่คน
ตอบ 12 คน
ข้อ 48 คณะกรรมการกลาง อบต. มีกี่คน
ตอบ 18 คน
ข้อ 49 คณะกรรมการกลางเทศบาล มีกี่คน
ตอบ 18 คน
ข้อ 50 ผู้ทรงคุณวุฒิ ของ ก.อบต. มีกีคน
ตอบ 9 คน
ข้อ 51 ผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.เทศบาล มี่กี่คน
ตอบ 6 คน
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 2540
ข้อ 52 ใครเป็นผู้รักษาการ พรบ. ข่าวสาร
ตอบ นายกรัฐมนตรี
ข้อ 53 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง
ตอบ ผู้ซึ่งปฏิบ้ติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ข้อ 54 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล คือ
ตอบ ทุกข้อ (ประวัติการศึกษา ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม)
ข้อ 55 การขอดูข้อมูล พร่ำเพื่อ จนท.มีสิทธิไม่ให้ดูได้หรือไม่
ตอบ ได้ ให้จนท.พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ข้อ 56 ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องเก็บไว้กี่ปี
ตอบ 75 ปี
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 57 โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน คือข้อใด
ตอบ ขาดราชการ เป็นเวลา 5 วัน ไม่เกิน 10 วัน
ข้อ 58 คณะกรรมการบริหารงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ
ตอบ ก.ค.ศ.
ข้อ 59 ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการครู ฯ มีกี่คน
ตอบ 7 คน
ข้อ 60 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนครู อยู่ในวาระกี่ปี
ตอบ 4 ปี

ข้อ 61 การสอบบรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร
ตอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ
ข้อ 62 ผู้บริหารราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตอบ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 63 ผู้ซึ่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีอายุ
ตอบ 18 ปีบริบูรณ์
ข้อ 64 ข้อใดไม่เข้าพวก
ตอบ ผู้บริหารการศึกษา ( ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในสถานศึกษา)
ข้อ 65 ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งทาง วิชาการ
ตอบ อธิการบดี
ข้อ 66 การสั่งบรรจุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ
ตอบ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 67 เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย กี่ปี
ตอบ 2 ปี
ข้อ 68 โทษทางวินัย ของข้าราชการครูฯ มีกีสถาน
ตอบ 5 สถาน
ข้อ 69 ผู้ได้รับสิทธิรับบำเหน็จเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ คือ
ตอบ ปลดออก
ข้อ 70การยับยั้งการอนุญาตลาออก ไว้เป็นเวลา กี่วัน
ตอบ 90 วัน
พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 71 ผู้ซึ่งปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา คือใคร
ตอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อ 72 ใครเป็นผู้รักษาการ ตาม พรบ. สภาครู
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 73 ใครเป็นผู้เพิกถอนใบอนุญาต
ตอบ คุรุสภา
ข้อ 74 ใครเป็นผู้ลงนามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตอบ เลขาธิการคุรุสภา
ข้อ 75 คุณสมบัติของเลขาธิการคุรุสภา คือ
ตอบ การศึกษาระดับปริญญา ด้านการศึกษา
ข้อ 76 การศึกษาภาคบังคับ ผู้ปกครอง บิดา มารดา
ตอบ มีหน้าที่

ข้อ 77 การศึกษาในระบบ มี 2 ระดับ คือ
ตอบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข้อ 78 แนวการจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่า
ตอบ ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ข้อ 79 ใครไม่เป็นตัวแทน ในคณะกรรมการสถานศึกษา
ตอบ ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 80 กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารให้สถานศึกษา ยกเว้น ข้อใด
ตอบ หลักสูตรและการสอน
ข้อ 81 การศึกษาระดับใด ไม่ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ตอบ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาโท
ข้อ 82 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาระดับใด
ตอบ ทุกระดับ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
หลายตำแหน่งเช่น  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  เจ้าพนักงานพัสดุ 2  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 นายช่างโยธา  2  นายช่างไฟฟ้า 2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 นักวิชาการศึกษา 3  นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724

cofficaice 2011-03-13 23:47
แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
วิชาความรู้ทั่วไปที่ใช้สอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
ดาวน์โหลดที่    http://www.ziddu.com/download/14183758/testthai1.doc.html

admin 2011-03-17 22:48
000

zzhuzh2u5u 2012-01-30 18:14
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

songfeng606 2012-02-22 23:48
Liverpool and Manchester United under the same roof it is hard to ignore Other tips include having fencing around your home and having a good lightening around your propertyAnkle BootsGreat thing about ankle boots is that they can be worn with just about anything I think it抯 totally stylishYou pouvez aussi banker le attention de la position haut ou le bas cascade doudoune moncler cloister Classic The stylish Monogram Canvas Manhattan ,806,louis vuitton outlet onlineLouis Vuitton handbag priced at $1,cheap louis vuitton,9604,680 is a best proof The 50's saw the advent of Fashion houses like Louis Vuitton,louis vuitton,12528, Gucci and Dior coming to the fore

dfgjijs761 2012-03-07 14:33
Selective material ,meticulous workmanship,no wonder it become everyone's target' She also admits to being completely dressed down and unrecognisable when she works out So JPG Birkin is also called Hermes shoulder Birkin,hermes uk, and for its unisex design, which can be used by children as well Stimulated by youthful spirit, Mitzy container stamped with Mulberry logo has styles like hobo, get bag and tote The luggage possess handbag outward together with outlandish dermal and further credit cards inside in
Well, as long as the style house does sol in a compassionate way, force out not be a problem with me I bet you I could spin next to you and you would not know it was me One Particular occasional actress said which suddenly lost case was considered abundant with valuable valued at upwards of $1,000,000topareplica Le cuir du sac est bien chosen00  The bright and breezy Zippy Compact Wallet in Damier Azur canvas is fresh and feminine
Our replica rolex are not cheap imitations,they are genuine replicas of the real products Then the president of Hermes specially created the design handbag for her, and what's more, the tote was named by her name, which is the origin of Hermes Birkin bags It actually has its unique security system filled with curly hair as well as magic formula comes in the latest appropriate leather material process Edition limit茅e dans la nature, bien s?r,hermes birkin bag, le seau de nombreux bagages et une publication de intens茅ment et sont fatigu茅s, mais j'aime tous les trois versions Hermes cabanas Sac Hermes Pas Cher et les hippocampes, et les raisons parapluies Et elle est due 脿 l'Internet,Sac Hermes Kelly le plus grand march茅 de gros pour les bacs sur mesure et m锚me sans avoir la marque au niveau mondial An effective way is to catch up with fashion trends
Nor do I condone the selling of replicas which violate a copyright; it is a crime punishable by law and dishonestphp?page=article&article_id=436688    Related Articles - lifestyle, internet, fashion,hermes belt, news, network, general, business, community, house, life, safety, entertainment, environment, world, technology, computers, health, arts,birkin bag,           Email this Article to a Friend! Receive Articles like this one direct to your email box!Subscribe for free today! Tattoos are extremely common in current situations The inside of this particular beautiful designer ladies handbag can be just as even even though the facade Each bag is created within a average time of twenty four hours For implementing on the considerable total price may be the 24k precious coated palladium designed apparatus Women like owning fashionable handbags and stylish accessories that will let them have the authentic trend buzz
com   Find Cheap replica watches of top quality  Read More Reviews on designer watches for Shopping Reference The Particular year as to generate have to be according to order on top of that records ture of bagRooms moist cloth zipper indicate parallel among freezer electronics, don't verticle with respectNear open customs, the exact Birkin has developed into a symbolic representation because of ideal luxury, although our over the top incorporate by way of female counterpart as well ex girlfriends of a Indian sportsmen around the 2006 Society Wine Glass brought about by couple of manner freelance writers to speculate regarding the country's proceeded desirability Another bag put out by the classic Hermes line-the Constance shoulder bag does not disappointcom , we specialize in top quality replica watches  The main proudest superior quality from a Hermes Birkin bags is the it's custom made for your personal homebuyer Certainly you may come across a good deal of counterfeits, so search for some characteristics just before you purchasing
Hermes Kelly is not only a handbag with only one handle, but also a sgucci Sunglasses 2010 Fake Birkin handbag carries a dirty appearance A Birkin Bag is the most coveted and sought after bag in history, whether you are looking for Crocodile, Lizard,hermes belt, Alligator, Ostrich or Leather we have them in all colours and sizes with new bags added weekly  Their bags are in the fact that it is a classic and never goes out of form, so they're really worth it you paid for  The very Hermes Birkin does have dimensions of 30cm into 40cm in most cases nevertheless you can the more expensive voyage proportions around  A lot of these handbags search so serious and authentic which the a lot of picky associated with sight will be unable to understand the main difference
Related articles:

  
   http://123458.ibbs.tw/viewthread.php?tid=552999&pid=574505&page=1&extra=page%3D1#pid574505
  
   http://www.jjjren.com/bbs/viewthread.php?tid=1175900&pid=1280987&page=1&extra=page%3D1#pid1280987
  
   http://rkfclub.com/blog.php?user=voqfo0693&blogentry_id=196586

nhlteik8t6 2012-06-13 14:51
you are truly a good excellent entrepreneur. Ones site internet velocity could be incredible. The software style of believes that you have always been undertaking all the distinctive magic trick. In addition,kevin durant college jersey, Ones material have proven to be masterwork. you have completed a great method in this type of procedure!


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา 3 | ข้อสอบฟรีดาวน์โหลด | แนวข้อสอบราชการ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.114866 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us