เวอร์ชันเต็ม: [-- กรมพัฒนาชุมชน เปิดสอบบรรจุนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขาวิชา) --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ -> กรมพัฒนาชุมชน เปิดสอบบรรจุนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขาวิชา) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-05-15 10:26

กรมพัฒนาชุมชน เปิดสอบบรรจุนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขาวิชา)

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
- ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 8700 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 150 ตำแหน่ง โดยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีตำแหน่งว่าง


การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 - 15 มิถุนายน 2554 ตลอด 24 ชม.ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ทางเว็บไซต์ http://www.personel.cdd.go.th/ ภายใต้หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งขันฯ" หรือ http://job.cdd.go.th


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ
- เป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

prakardsorb_k1.pdf

พัฒน์ 1
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4878039082D4QAUWGEO7J1EG588FKG

++++++++++++++++++++++++++++++++++
พัฒน์ 2
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4878039082AZWHN7I18Y8BYCT2YCXI

++++++++++++++++++++++++++++++++
พัฒน์ 3
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4878039083DGZW1RO412M7UWWR682G

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พัฒน์ 4
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=48780390832AC3RAGYOXM
[G4MYAV6T
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พัฒน์ 5
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=487803DD1CBQTCR4VPTSX3GJ5DJTMO


นักพัฒน์6  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=460044DFAF9SAYBS8W4B3[G4XZKWM7
นักพัฒน์ 7 http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=280E0DF71OKI12D9XES5MIM74RKU7
นักพัฒน์ 8 http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=280E0FF747AF4HZ4YL6A5OSGQZ239
นักพัฒน์ 9 http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=280E118174XSG79R8NYJ3AUF7[5PF
นักพัฒน์ 10 http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=E251A2A171KTX[HBN39B9[Z9OQRNU

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รวม 150 อัตรา <รับออนไลน์> (26 พ.ค.-15 มิ.ย.54)  คลิกอ่านที่นี้

วิชาวามรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

สำหรับตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

____________________

ชุดที่ 1

1.    ถ้าดำเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรังขนาด 6.00×100×0.15 ม. จะต้องใช้ดินลูกรังประมา 

      (1)  90 ม.3                                                                              (2)  100 ม.3 

        (3)  90 ฟ.3                                                                              (4)  0.90 ม.3 

        (5)  0.90 ฟ.3 

2.    ในปัจจุบันขณะนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้เป็น 

        (1)  ปีคุณภาพชีวิต                                      (2)  ปีแห่งการท่องเที่ยว 

        (3)  ปีมังกรทอง                                          (4)  ปีทองของการบริการประชาชน 

        (5)  ปีเศรษฐกิจไทย   

3.    เทศบาลเมือง ได้แก่ 

        (1)  ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด            (2) ท้องถิ่นชุมชนราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป 

      (3)  มีราษฎรเฉลี่ยหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร 

        (4)  ข้อ 1 และ 2                                                          (5)  ข้อ 1, 2 และ 3 

4.    กสนพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินทอง หมายความถึง 

        (1)  การพัฒนาสมบูรณ์พร้อมด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ 

      (2)  การพัฒนาด้านเทคโนโลยี                                (3)  การพัฒนาชุดค้นแหล่งทรัพยากร 

        (4)  การพัฒนาทำอุตสาหกรรมแร่ทองคำ 

        (5)  การพัฒนาการท่องเที่ยว 

5.    ข้อใดเป็นลักษณะของชุมชนเมือง 

        (1)  ยึดถือจารีตประเพณี                                            (2)  ความหนาแน่นของประชากรสูง 

        (3)  ขาดสาธารณูปโภค                                              (4)  ฐานะทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน 

        (5)  อาศัยพึ่งพากัน 

6.    ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการพัฒนาชุมชน 

        ก.  ยึดถือประชาชนเป็นหลัก                                   (2)  ยึดหลักในการปกครองตนเอง

        (3)  ยึดหลักตัวใครตัวมัน                                           (4)  ยึดหลักประชาธิปไตย 

        (5)  ยึดทรัพยากรชาวบ้านเป็นหลัก 

7.    ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาชุมชนนั้น คำย่อที่เรียกว่า กรอ. นั้นหมายถึง 

        (1)  คณะกรรมการรัฐบาลและองค์การ                 

        (2)  คณะกรรมการราชการและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

        (3)  คณะกรรมการรัฐมนตรีและองค์การเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนา 

        (4)  คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

        (5)  คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและองค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

8.    การวางแผนที่ดีเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความสำเร็จ หลักสำคัญในการวางแผนได้แก่ 

        (1)    กำหนดปัญหาและตั้งเป้าหมาย                     (2)  ศึกษาข้อเท็จจริง 

        (3)  วางแผนแก้ไขปัญหา                                         

        (4)  ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลเพื่อทราบผลการดำเนินงาน 

        (5)  ถูกทุกข้อ 

9.    โครงการพัฒนาชุมชนต่างประเทศที่ได้รับความสนใจและเห็นว่าปีนี้เป็นตัวแบบที่ดี คือ โครงการ Saemual Uadong ของประเทศเกาหลีมีวิธีการพัฒนาแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 

        (1)  ปรับปรุงจิตใจ พัฒนาสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจ      

        (2)  ปรับปรุงการเกษตร พัฒนาบุคคล และพัฒนาองค์การ 

        (3)  ปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงบุคคล ปรับปรุงการจัดการ 

        (4)  พัฒนาการบริหารจัดการ พัฒนาการวางแผน พัฒนาการปกครอง 

        (5)  พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาการเมือง และการทหาร 

10.  บทบาทของคณะกรรมการชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนาเทศบาล ได้แก่ 

        (1)  กำหนดนโยบายและแผนดำเนินการ              (2)  ติดตามและประเมินผลการการดำเนินงาน 

        (3)  ประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง             (4)  แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

      (5)  ข้อ 1 และ 2 ถูก

11.  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชนย่อยในเขตเทศบาล คือใคร 

        (1)  รองปลัดเทศบาล                                                 (2)  หัวหน้าฝ่าย/กองสาธารณสุข 

        (3)  เทศมนตรีที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข          (4)  พนักงานเทศบาลคนหนึ่งที่ถูกแต่งตั้ง 

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก 

12.  การดำเนินการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยนั้นทำในรูปแบบของ 

        (1)  การกระจายอำนาจส่วนกลางไปยังภูมิภาค   

        (2)  การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยพัฒนากรทำหน้าที่นักพัฒนาแบบเอนกประสงค์

        (3)  การพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม่ โดยมุ่งพัฒนากรทำหน้าที่นักวิชาการเฉพาะอย่าง 

        (4)  การประสานงานระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหมู่บ้าน 

        (5)  ถูกทุกข้อ 

13.  การดำเนินงานพัฒนาชุมชนมุ่งทำงานกับกลุ่มคนเพราะ 

        (1)  ทำงานกับกลุ่มที่ง่ายกว่า                                    (2)  ไม่ต้องเสียเวลาทำงานกับรายบุคคลหลายครั้ง 

        (3)  ในชุมชนมีกลุ่มต่าง ๆ ถาวรอยู่แล้ว                (4)  กลุ่มสามารถเปลี่ยนทัศนคติและท่าทีของราษฎรได้ 

        (5)  ถูกทุกข้อ 

14.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มุ่งเน้น 

        (1)  ความเป็นอยู่ของประชาชน                              (2)  โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (วัตถุ)

        (3)  วางแผนระยะยาวในการพัฒนาประเทศ        (4)  วางแผนงบประมาณ 

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก 

15.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5-6 มุ่งเน้น 

        (1)  การพัฒนาจิตใจ                                                   (2)  การส่งออก 

        (3)  ทางคมนาคม                                                        (4)  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

         

จำหน่ายเอกสารนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

วิชาที่ใช้สอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน

 ส่วนที่ ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 1
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 2
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 3 

 - ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 4 

  - ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ชุด 5 

- ข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
ส่วนที่ ความรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
-
งานพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน   
-
กระบวนการ แนวทาง และวิธีการ พัฒนาชุมชน   
-
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10   
-
นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน 2554   
-
นโยบายรัฐบาล 2552-2554   
-
ปรัชญา แนวคิด หลักการ กระบวนการ พัฒนาชุมชน   
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
-
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550    
-
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน     
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน    
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ    
- ระเบียบการลา    

 - ข้อมูลเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 
 -  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ         

 สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 บิ๊กซีขอนแก่ decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  decho.by@hotmail.com โทร 085-0127724 

16.  ปัจจัยทางสังคมตามทัศนะของ Lionberger ว่าประกอบด้วย 

        (1)  เพื่อนบ้าน ชุมชน ครอบครัว กลุ่มอ้างอิงและกลุ่มทางการ 

        (2)  ค่านิยม ทัศนคติ                                                   (3)  อายุ การศึกษา ลักษณะทางจิตวิทยา 

        (4)  รายได้ เกียรติยศ                                                  (5)  ถูกทุกข้อ

17.  ชุมชนแออัด (Slum) ในเขตเทศบาลนับว่าจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะคนในเขตชนบทอพยพเข้ามาทำมาหากินในเมืองมากขึ้น การจะปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเทศบาลให้ได้ประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญที่สุดต้องทำเป็นอันดับแรก คือ 

        (1)  การไปเยี่ยมบุคคล                                               (2)  การไปให้บริการสาธารณสุข 

        (3)  จัดหาสาธารณูปโภคให้                                     (4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 

        (5)  ถูกทุกข้อ 

18.  บทบาทของเทศบาลเกี่ยวกับชุมชนแออัด (Slum) ปัจจุบันได้ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลตามอะไร 

        (1)  พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496                              (2)  นโยบายของคณะเทศมนตรี 

        (3)  ประชาชนในเขตชุมชนแออัด                         (4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 

        (5)  ถูกทุกข้อ 

19.  สภาพปัญหาชุมชนในเขตเทศบาล คือ 

        (1)  ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในชนบท                    (2)  ประชาชนย้ายออกจากชนบทเข้ามาในเมืองเพิ่มขึ้น 

        (3)  ทำให้ประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองได้รับบริการขั้นพื้นฐานมาก 

        (4)  ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยโดยมาจากหลายสาเหตุ       

        (5)  ประชาชนได้รับบริการจากสาธารณสุขไม่เพียงพอ 

20.  สันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้าง 

        (1)  ให้ความรู้แก่นักพัฒนาชุมชน โดยการอบรมสัมนา 

        (2)  ร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาชุมชน     (3)  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

        (4)                  แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อย                     (5)  ไม่มีข้อใดถูก               
เวอร์ชันเต็ม: [-- กรมพัฒนาชุมชน เปิดสอบบรรจุนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขาวิชา) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.061122 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us