เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> ดาวน์โหลดสำหรับสมาชิก -> แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

hussapong 2011-08-05 11:54

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค

สรุป – เก็งแนวข้อสอบ –เฉลย

1.กิจการการประปาส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด

ก. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522                          ข. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

ค. 4  สิงหาคม 2502                                        ง. 14  สิงหาคม 2502

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบประปาในหมู่บ้าน

ก. กรมอนามัย                                       ข. กองประปาภูธร

ค. องค์การบริหารส่วนตำบล         ง. กองประปาชนบท

3. การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงคมนาคม                                         

ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ               

ง. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร

ก.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                                ข. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 

ค.  นายสือ  ล้ออุทัย                                              ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์

5.  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร

ก. นาย
ฤทธิรงค์ จัยสิน                        ข. นาย
วิเศษ ชำนาญวงษ์

ค. นาย
วิเศษ ชำนาญวงษ์                    ง. นาง
รัตนา กิจวรรณ

6. การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็นจำนวนกี่เขต

ก. 76 เขต                                            ข. 21 เขต

ค. 30 เขต                                            ง. 10 เขต

7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

ก. Waterworks Authority                                 ข. Provincial Waterworks

ค. Provincial Waterworks Authority              ง. Waterworks Authority Act

8. ทรายกรองน้ำมีอายุการใช้งานกี่ปี

ก.  1-2  ปี                                               ข. 3-5 ปี

ค. 6-7 ปี                                                 ง. 10 ปี9. สารส้มมีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า  

ก. PLACI                                           ข. ELUM  

ค. ALUM                                      ง. PHoRE 

10. ถ้าน้ำมีกลิ่นเหม็นควรทำอย่างไร
. ให้ใช้ด่างทับทิม                          
. ให้ใส่ยิบซัม
. ให้ใส่ปูนขาว
. ให้ใส่ถ่านกัมมันต์ 

11. ถ้าน้ำมีความกระด้างสูงควรเติมสารชนิดใดลงไปในน้ำ 

ก.  สารส้ม                                                             ข. ครอรีน

ค. ปูนขาว                                                              ง. ด่างทับทิม 

12.  ถ้าน้ำมีธาตุเหล็กและแมงกานิสมากควรเติมสารชนิดใด 

ก.  เติมปูนขาว / เติมครอรีน                                                  
ข.  ใส่ด่างทับทิม 
.  เติมปูนขาว / ใส่ด่างทับทิม  / เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม
เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม                    

13. การกวนเร็ว (Rapid Mixing)คืออะไร 

ก.  การทำให้สารเคมีทำงานได้รวดเร็ว                                           

ข.  การกวนทำให้น้ำใสเร็ว 

ค.  การทำชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง                                                            

ง.   เป็นกระบวนการผสมด้วยความรวดเร็วเป็นผลให้สารเคมีกระจายตัวผสมไปทั่วถึง 

14. ท่อ PVC มี 3 ชั้นที่มีคุณภาพมีขนาดเท่าไร 

ก. ขนาด5, 8.5 และ 13.5 นิ้ว                                            ข. ขนาด 2, 4 และ 7.5 นิ้ว 

ค. ขนาด5, 6.5และ 10.5 นิ้ว                                              ง. ขนาด4.5, 5.5 และ 12.5 นิ้ว 

15.  บ่อบาดาลต้องดูแลอย่างไร 

ก. ใส่สารส้มทุก 2 ปี                                                            ข.  ล้างอย่างน้อยทุก 2 ปี 

ค.  หมั่นทำความสะอาดทุกวัน                                          ง.   ถูกทุกข้อ

16. ทรายกรองมีแหล่งผลิตที่จังหวัดใดมากที่สุด 

ก. ชัยนาท                                             

ข. กาญจนบุรี

ค. สุพรรณบุรี                                      

ง. ราชบุรี 

17 . การเติมคลอรีนลงในน้ำดิบเติมขนาดเท่าไร 

ก.  0.1 ppm                                                   ข.  0.2 ppm 

ค.  0.3 ppm                                                   ง.   0.5 ppm 

18. การเติมคลอรีนน้ำประปาใช้ขนาดเท่าไร 

ก.  0.1-0.2 ppm                                               ข.  0.3-0.4 ppm 

ค.  0.25-0.45ppm                                  ง.   0.5-0.8ppm 

19. ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินมีกี่ขั้นตอน

ก. 7 ขั้นตอน                                        

ข. 5 ขั้นตอน        

ค.3 ขั้นตอน                                         
ง. 2 ขั้นตอน         

20. ข้อใดคือ การกวนผสมช้าหรือการสร้างตะกอน 

ก.  Rapid Mixing                                    

ข. Flocculation        

ค. Slow Mixing/Flocculation                                                  

ง. Floc               

21. การกวนเร็วใช้ระยะความเร็วเท่าใด 

. ด้วยความเร็วรอบ 100รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที                          
. ด้วยความเร็วรอบ 200รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที

.ด้วยความเร็วรอบ 300รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที                           

. ด้วยความเร็วรอบ 400รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที 22.  สารกรองเรียกชื่ออังกฤษว่า 

ก.  NTU                                                                              ข. Floc 

ค.  Media                                                                        ง.   Nedia 

23. ความขุ่นที่ออกจากถังตะกอนเพื่อเข้าถังกรองควรมราค่าไม่เกินเท่าใด 

        ก2 NTU                                                               .  5 NTU 

ค.   7 NTU                                                              ง. 10 NTU 

24. การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด

ก.  พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522                                

ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545

ค. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519                                       

ง.  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542

25. เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อว่าอะไร

ก.                                    [/url][url=http://www.pwa.co.th/]http://www.pwa.co.th

ข.  [/url][url=http://www.pwa.go.th/]http://www.pwa.go.th

ค.  m   [/url][url=http://www.pwa.co/]http://www.pwa.co

ง. ac.th                [/url][url=http://www.pwa./]http://www.pwa.

26.  ปีที่บรรจบครบรอบ  33  ปี ของกิจการ การประปาส่วนภูมิภาค คือ ปี พ.ศ. ใด

ก.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522                  

ข.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

ค. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555                   

ง.  สิงหาคม   พ. ศ. 2554

27. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง 

ก. ทรายแม่น้ำ                                      

ข. ถ่านแอนทราไซด์ 

ค. ถ่านกัมมันต์                    

ง. ด่างทับทิม 

28. ขอมูลใดไมใชในการคํานวณหาปริมาณน้าดิบสําหรับผลิตน้ำประปา

   ก. จํานวนประชากรที่รับบริการน้ำประปา
   ข. อัตราการใชน้ำของประชากร
   ค.  ขอบเขตและประเภทของพื้นที่รับบริการประปา
  ง. อายุเฉลี่ยของประชากรที่รับบริการน้ำประปา
   29.ขอใดเปนลักษณะสมบัติทางกายภาพของน้ำ

    ก:  ความขุน     สี     กลิ่น
    ข :  ความขุน    รส     ความกระาง
    ค :  อุณหภูมิ   ความเปนดาง   พีเอช
   ง :  อุณหภูมิ    กลิ่น    ความกระดาง

 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการปะปาส่วนภูมิภาค
ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
วิชาที่ใช้สอบ
- ความรู้เฉพาะตำแหน่งที่ใช้สอบ
เช่น วิศวกร นักวิทยาศาสตร์  นักวิเคราะห์ระบบงาน นักบัญชี  นักบริหารงานทั่วไป นิติกร
ช่างโยธา  ผู้ตรวจสอบ และอื่นๆ
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- วิชาภาษาไทย
- ความรู้เกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความรู้เกียวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- ความรู้เกียวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สนใจแนวข้อสอบราชการทุกหน่วยงานแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662


lhin 2012-01-09 13:31
เฉลยไม่เห้นมีค่ะ

songfeng701 2012-02-25 02:51
If there are leaks on your boot,www.ugggoesup.com 14684, it is recommended that you apply waterproofing products such as mink oil In that article I outlined that it was one of the most underutilised promotion opportunities on eBay The high definition casque monster beat headphones http://www Concepteur Sonnenbrillen Will Never Be aus der ModeOn the other hand,uggs 3801, if your lamp is made with jadestone,www.uggwellsale.com 新建文章2, clean the jadestone with furniture oil that is made with lemon oil The term came from similar trains worn by queens and kings which are derived from peacocks that were known as royal birdsW

dfgtp55137 2012-06-13 18:49
The cheapest ticket on the secondary market -- the so- called get-in price -- is $215,Aqib Talib Jersey Youth, according to TiqIQmJoe Philbin has been with the Packers since 2003, and has been the teams offensive coordinator since 2007Crennel,Karlos Dansby Jersey youth, the former Cleveland Browns head coach, said he'll listen to other opportunities "at the appropriate time," even if they're outside of Kansas City They've known for weeks New Orleans would likely stand in their way at some point during the postseason
1 overall draft pick in 2005, and have reportedly made him a three-year offer With all the time given to prepare for this game,Ziggy Hood Jersey Authentic, I fully expect the offenses to be ready to roll in this oneAnd the Caps look different under Hunter than they did under Bruce Boudreau, who was fired in November We had fun out there today Isaac Redman,Cheap Israel Idonije Jersey, ran for a career-best 92 yards on 19 carries in the season finale at Cleveland but lost two fourth-quarter fumbles,Mel Blount ThrowBack Jersey, is next man up
Last season The Oilers had an average of 2 I think its going to be differentThe New Orleans Saints have just completed an onslaught of the Detroit Lions in their wild-card matchup at homeAnd for the 16th consecutive year,Authentic Nick Mangold Jersey for sale, at least five teams will qualify for the playoffs that were not in the postseason the year before Call it Denvers version of The Bachelor
They never stop playingMarques Colston overcame an early fumble with seven catches for 120,Ben Roethlisberger Jersey, including a 40-yarder to set up Jimmy Graham's short TD grabIf Moss proves himself during workouts this spring and training camp,Eli Manning Jersey Womens, he could be a viable deep threat that San Francisco hoped it had in Braylon Edwards last season They weren't allowed on the team's property, but a Dolphins official brought out water,Official Bengals Jerseys outlet, pizza and napkins"Three plays after that second stop,Ben Roethlisberger Jersey Women, the Falcons found themselves in a deep hole when Manning connected with Hakeem Nicks on a short pass over the middle that turned into a 72-yard touchdown and a 17-2 lead
That sounds like a reasonable blueprint, right? Well,Super Bowl New York Giants Shop, Tuesday night the Hawks enter Year Five with that foursome as the core of the clubArizona selected Brown with the No The 49ers led the NFL in takeaways with 38 (the Saints had 16)But in came Jim Harbaugh (brother of Ravens coach John),Mike Wallace Jersey Youth, and with him, a mistake-free, low-risk offensive system that shielded the weaknesses of their quarterback,Authentic Pittsburgh Steelers Jersey, Alex Smith The Broncos ran for a team-record 2,Steelers Ben Roethlisberger Jersey,632 yards
Related Articles:

  
   Manning has plenty of connections to Tennessee A l
  
   1644

yeman1040 2012-07-05 18:18
People should definitely conduct suntanning without any attire and thus proceed to correctly naturist. This will often maximize the wonderful benefits among suntanning coupled with increases the sensatory understanding on top of that. Designing an excellent way in stopping that chocolate styles sort among the shown also, the unexposed areas of the body. There are several beachfronts world-wide just where pictures sun tanning and also sunlight dipping will be acceptable. Many of these shores are referred to as naturist, nudist, undressed or perhaps a swimwear suggested beeches. At Denmark, a large percentage of beeches with the exception of a pair admit nudist sun tanning and taking a shower. In the US,puma sunglasses, beeches that allow nude really are Haulover Beech, Gunnison Beech,puma sunglasses, Black's Beech and therefore Black's Beech.Suntanning air mattresses is usually searched by people united states along with Countries in europe to obtain the version of khaki potentially they are searching. A lot of these air beds give off ultraviolet radiation (95 percent uva and additionally Five percent uvb). Each and every one crib boasts many phosphorescent bulbs that experts claim emit light kind of like that of the sun's rays. Getting brownish naturally compartments are similar to sun tanning furniture even so the suntanning stages and also capability uptake is undoubtedly bigger than the main tanning mattresses.This type of a mattress are employed by simply visitors considering that it means they are feel good. A auburn can typically be obtained in the wintertime may possibly be harnessed for basics on of building concerning early in the year and consequently summer vacation that will getter a real bigger brown. Getting brownish naturally of this beds is incredibly elective it really is sunlight than the suntanners that can be built for the period of suntanning.Without doubt remaining out the important solar is about the most effective ways concerning focussing on overexposure coupled with sunburns. Sunscreens should normally include both of these uva and UVB blockers. These are generally generally known as great spectrum sun screen lotion creams and gels. Sunblocks should be safe and sound for this pores and skin as well as can't block the exact body or simply generate skin or even a rashes. Sunblocks really should be placed on thickly about every part on the entire which have been encountered with sunshine. You ought to also be made use of thickly to make a difference. When someone happens to be inconclusive at the thicker, exchanging to the sun block emulsion employing a big spf may well be a better option. Suncream lotions reason to be reapplied each 2-4 various hours when they reach the is the bright light. If the first is definitely competing outdoor, than the sun block lotion product must really be water-resistant as well as are wet with perspiration truth. To get an absolute tans don't forget- direct sunlight is most powerful of Fifteen each before you reach Check out after dark. Choose very few reductions while you are always been out in sunlight, besides you there certainly is chance of overexposure along with the sunshine can also get destroyed. Right after the shadow of the individual is decreased rrn comparison to the authentic your height associated with a woman or man, the danger of overexposure wonders for the skin. To more costly altitudes in addition to equator, men or women needs to repel overexposure to heat of the sun. It is recommended to wear and tear a rimmed do not lik together with ultra violet blocker sunglasses to minimize the dangerous sun from the entering up your eyes. Moreover indicative walls such as snow and ice might add to the change belonging to the ultra violet rays in a remarkable magnitude through getting brownish naturally.
相关的主题文章:

  
   http://bbs.qqhuiyuan.net/home.php?mod=space&uid=722&do=blog&quickforward=1&id=80444


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.403682 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us