เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กทม. 2554-2555 --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ -> ข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กทม. 2554-2555 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

hussapong 2011-10-23 11:54

ข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กทม. 2554-2555

ข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กทม. 2554-2555แนวข้อสอบ  ระเบียบกรุงเทพมหานคร 

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

1.                   ระเบียบฉบับนี้บังคับใช้เมื่อใด 

ก.       ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข.       หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน 

ค.       ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ง.       ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ตอบ       ค.  ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๔๗  เป็นต้นไป 

2.                   วิธีปฏิบัติงานสารบรรณของกรุงเทพมหานคร  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบในข้อใด 

ก.       ระเบียบผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่าด้วยการสารบรรณ 

ข.       ระเบียบสภากรุงเทพมหานครว่าด้วยการสารบรรณ 

ค.       ระเบียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสารบรรณ 

ง.       ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบรรณ 

ตอบ       ง.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบรรณ 

                ข้อ ๕  วิธีปฏิบัติงานสารบรรณของกรุงเทพมหานคร  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

                คำอธิบายซึ่งกำหนดไว้ท้ายระเบียบ  ให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในงานสารบรรณ  และให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

3.                   ผู้ที่รักษาการตามระเบียบนี้คือ 

ก.       ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ข.       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ค.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ง.       นายกรัฐมนตรี 

ตอบ       ก.  ปลัดกรุงเทพมหานคร 

                ข้อ ๖  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทำคำอธิบายกับให้มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

4.                   ผู้ที่มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้คือ 

ก.       ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ข.       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ค.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ง.       นายกรัฐมนตรี 

ตอบ       ก.  ปลัดกรุงเทพมหานคร 

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น 

5.                   คณะกรรมการว่าด้วยงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร  จะสามารถดำรงตำแหน่งได้เมื่อใด 

ก.       เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

ข.       เมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

ค.       เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง 

ง.       ดำรงตำแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก 

ตอบ       ก.  เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

                ข้อ ๗  ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งและให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑)         เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระเบียบนี้ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(๒)       เสนอความเห็นในการตีความ  การวินิจฉัยปัญหา  การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและคำอธิบายตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๖ 

(๓)     เสนอแนะการจัดวางระบบการเก็บรักษาหนังสือสำคัญด้วยระบบต่างๆ ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร  เช่น  ระบบไมโครฟิล์ม  เป็นต้น 

(๔)        ให้ความเห็นชอบในการเก็บรักษาหนังสือราชการที่เป็นเอกสารสำคัญไว้ในระบบตาม (๓) 

(๕)        พิจารณาดำเนินการตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

6.                   เลขที่หนังสือออก  จะต้องประกอบด้วยข้อใดบ้าง 

ก.       ตัวพยัญชนะและวันที่ที่ออกหนังสือ 

ข.       เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องและวันที่ที่ออกหนังสือ 

ค.       ตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

ง.       เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องเท่านั้น 

ตอบ       ค.  ตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

                ข้อ ๘  เลขที่หนังสืออก  ประกอบด้วยรหัสตัวพยัญชนะแล้วต่อด้วยเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

                รหัสตัวพยัญชนะที่ใช้สำหรับเลขที่หนังสือออกของทุกหน่วยงานและส่วนราชการให้ใช้รหัส กท 

7.                   รหัสตัวพยัญชนะที่ใช้สำหรับเลขที่หนังสือออกของทุกหน่วยงานและส่วนราชการให้ใช้ตัวพยัญชนะใด 

ก.       กท 

ข.       กท. 

ค.       กทม 

ง.       กทม. 

ตอบ       ก.  กท 

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น 

8.                   เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องประกอบด้วยตัวเลขสี่ตัว  ตัวเลขสองตัวแรกหมายถึง 

ก.       วันที่ออกหนังสือ 

ข.       ส่วนราชการภายใน 

ค.       เลขประจำตัวผู้ออกหนังสือ 

ง.       หน่วยงาน 

ตอบ       ง.  หน่วยงาน 

                ข้อ ๙  เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องประกอบด้วยตัวเลขสี่ตัว  ตัวเลขสองตัวแรกสำหรับหน่วยงาน  โดยเริ่มจากตัวเลข ๐๑  เรียงไปตามลำดับหน่วยงานตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร  และตัวเลขสองตัวหลังหมายถึงส่วนราชการภายในหน่วยงานระดับไม่ต่ำกว่ากองหรือฝ่าย  แล้วแต่กรณี  ตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน  และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 

9.                   ส.กทม.  ย่อมาจาก 

ก.       สภากรุงเทพมหานคร 

ข.       สมาชิกกรุงเทพมหานคร 

ค.       สำนักงานกรุงเทพมหานคร 

ง.       ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 

ตอบ       ก.  สภากรุงเทพมหานคร 

                ข้อ ๑๐  อักษรย่อชื่อกรุงเทพมหานครคือ  กทม. 

  อักษรย่อชื่อสภากรุงเทพมหานครคือ  ส.กทม. 

ให้มีอักษรย่อชื่อหน่วยงาน  ส่วนราชการ  และการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งอักษรย่อชื่อตำแหน่งในการบริหารงานระดับไม่ต่ำกว่ากอง 

10.                ข้อใดมิใช่หนังสือราชการที่กำหนดให้ทำเป็นหนังสือภายใน 

ก.       หนังสือที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีไปถึงหน่วยงานในสังกัด 

ข.       หนังสือที่ผู้ว่าราชกรุงเทพมหานครมีไปถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ค.       หนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีไปถึงหน่วยงานในสังกัด 

ง.       หนังสือที่กรุงเทพมหานครมีไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ตอบ       ข.  หนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีไปถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร 

                ข้อ ๑๒  หนังสือราชการที่กำหนดให้ทำเป็นหนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดต่อภายในระหว่างหน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งหนังสือที่กรุงเทพมหานครมีไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และหนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานครมีไปถึงหน่วยงานในสังกัด
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
      ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662  www.topthaitest.com
fengto200 2012-01-15 11:38
Perhaps one of the most versatile styles of women?boots,gucci shoes for cheap, calf boots come in so many different designs too that you bound to find a pair for all occasions Producers?Custom Sound PacksAnd who better to produce more sounds for these sound packs than producers themselves? This past summer,gucci shoes for men, Beat Kangz announced their artist series expansion packs,gucci handbags 7875,gucci sale,gucci bag 7262, in which artists and producers like Aaron eedom?Lyles (Michael Jackson,gucci shoes for men,gucci diaper bag 16782, Usher,gucci bags, Ultramagnetic MCs),gucci outlet, Laylaw (Dr Entertainment Features: When it comes to entertainment features,www.guccisaletrend.com, LG KF900 Prada II does not lag behind any more However,www.guccitrendworld.com, this  really is typically a separate bisected A black or brown pair is ideal in a relatively simple style,mens gucci shoes, even better get one in each colour Both the old and newborn are delighted by the incomparable warmth under those smooth wool or knitting uppers

rtujryjt986 2012-04-24 00:49
Choose a desirable company which consists of remarkably  efficient professionals to ensure you quality work Many people who do various dieting find that they go down weight awaiting they get to a firm point & then find it tough to obtain past that position If we don't take the risk of plunging into the water,mulberry sale, we would never be able to learn how to actually swim
Find your own style and break all the rulesIPrintServerUI These can be classified as stationary activity centers and mobile activity centers depending on what the baby loves to play on
dllThe Pav In fact the image of a light bulb has become synonymous with 'bright ideas If you are looking to remain active you can become involved in some water sports and fishing expeditions
You and my grandma would really get along The camera does away with complex controls and gives you features that make it easy to take high quality pictures with very little experience Grace15
Related articles:

  
   http://kelvin.minastyle.com/viewthread.php?tid=155299&pid=215638&page=1&extra=page%3D1#pid215638
  
   http://www.fc880.com/viewthread.php?tid=2045464&pid=2185271&page=1&extra=page%3D1#pid2185271
  
   http://www.jslyou.com/bbs/viewthread.php?tid=2156699&pid=2328426&page=1&extra=page%3D1#pid2328426


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กทม. 2554-2555 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.060359 second(s),query:3 Gzip enabled

You can contact us